MuzART MUSIC PROGRAM: 
🎹🎸🎷🎤


12:00 - 12:30 
A. Alikhanov, Z.Rock

12:30 - 12:40 Eva Kroz

12:40 - 12:50 Alex Korolev

12:50 - 13:00 
Natalia/Sergey Bokhantsevy

13:00 - 13:10 
Maya & Alexandr Goldobiny

13:10 - 13:20 K.Emma

13:20 - 13:30 Z.Shpits

13:30 - 13:40 
SERGEY BARKALOV

13:40 - 13:50 
INVARIABLE Group

13:50-14:00 ЛАЛА!! 

14:00 - 14:15 DM Group

14:15 - 14:25 
TATIANA UVAROVA 

14:25 - 14:35 TAKE4!! 🎸🎸🎸

14:35-14:40
MICHELLE KOTLYAR

14:40-14:55 
SERGEY CHUMAKOV

14:55 - 15:05
KALINA Group

 

15:05 - 15:15
Hanna & Spivrobeatniky BAND

15:15 - 15:25
MASHA CAMPAGNE 

 

15:25 - 15:40
Tanya Za and Katya Ne (Boston)

 

15:40 - 15:50
KATYA NOVSKAYA

15:50 - 16:05
MUS-ALLIANCE

16:05 - 16:20 
NADYA CHECHET

**16:20 - 16:35 
VICTOR SHENDEROVICH

**16:35 - 16:50
OLGA CHIKINA

**16:50 - 17:00
DMITRY BYKOV

 

***17:00 - 18:00***

🎸VASYA OBLOMOV!!! 🎸

 

18:00 - 18:20 
Larisa Lopatko & GYPSY SPICE!

 

18:20 - 18:45
R.Rybin and 
BANGLADESH'!

18:45 - 20:00 
Balkan Laikas Group!!!